Goniastrea edwardsi

Goniastrea edwardsi Chevalier, 1971 species 艾氏角星珊瑚