Goniopora stokesi Flowerpot coral

Goniopora stokesi Milne Edwards & Haime, 1851 species Flowerpot coral 宝石花珊瑚 anemone coral