Paragobiodon modestus Warthead goby

Paragobiodon modestus (Regan, 1908) species Warthead goby 疣副叶虾虎鱼